Pomoc dla ZOL w walce z Covid-19 – drugi nabór

ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości współrealizuje projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ – drugi nabór.

16 czerwca 2021 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowę zawarto pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie a ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie będącym podmiotem prowadzącym dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tarnogrodzie. Dzięki wyżej wymienionej umowie nasz Szpital otrzymał grant w wysokości 322 869,65 zł – przeznaczony na realizację zadań, polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników ZOL (pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających), które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy, w okresie który obejmuje projekt.

Grant finansowany jest z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich: 84,17 %,
b) ze środków dotacji celowej: 15,83 %.

Okres realizacji grantu: od 01.05.2020 r. do 31.08.2021 r.

Scroll to Top